STATUT

Celem Fundacji jest pomoc humanitarna, działalność edukacyjna, kulturalna i prozdrowotna, szczególnie w zakresie wspierania, rozwoju i promocji kinematografii i przemysłu filmowego, w szczególności poprzez:

a) niesienie pomocy osobom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych i konfliktów zbrojnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym pomocy w pozyskiwaniu, dystrybucji i dostarczaniu żywności, odzieży, środków higieny osobistej, pomocy medycznej i aktywizacji zawodowej,

b) wspieranie idei wolontariatu i wolontariuszy niosących pomoc osobom dotkniętym skutkami kryzysów humanitarnych i konfliktów zbrojnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, w tym niosących pomoc w pozyskiwaniu, dystrybucji i dostarczaniu żywności  odzieży, środków higieny osobistej, pomocy medycznej i aktywizacji zawodowej,

c) rozwój świadomości społecznej w zakresie wiedzy ogólnej, naukowej, zdrowotnej, statystyki, procesów społecznych, zjawisk przyczynowo-skutkowych,

d) działania zwiększające zrozumienie procesów społecznych w aspekcie przyczyn indywidualnych,

e) popularyzację nauki,

f) popularyzację i promowanie dbałoŚci o zdrowie,

g) popularyzację i promowanie sportu,

h) organizowanie spotkań i paneli dyskusyjnych z ekspertami, naukowcami, innymi osobami w celu przybliżenia stanu nauki, zrozumienia procesów naukowych i społecznych,

i) wspieranie kultury w Polsce i na świecie,

j)wspieranie wszystkich dziedzin sztuki i wszelkiej działalności kulturalnej,

k) inicjowanie przedsięwzięć służących rozwojowi kultury i edukacji

l) organizowanie pokazów filmowych,

m) wspieranie i inicjowanie przedsięwzięć mających na celu wzrost świadomości dziedzictwa

kulturowego w Polsce, Unii Europejskiej i na świecie,

n) rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,

o)wspieranie inicjatyw lokalnych służących powstawaniu sztuki i kultury’

p) promowanie polskiej sztuki filmowej w kraju i za granicą,

q) promowanie twórczości filmowej w kraju i za granicą,

r) organizowanie wydarzeń artystycznych, w tym występów, wystaw, wernisaży, koncertów,

s) organizowanie imprez promujących artystów, w tym zwłaszcza młodych filmowców,

t) wspieranie rozwoju edukacji filmowej w placÓwkach edukacyjnych,

u) wspieranie rozwoju uzdolnionych twórców i artystów poprzez fundowanie stypendiów,

v) zaopatrywanie w sprzęt niezbędny do organizacji wydarzeń artystycznych,

w) wspÓłpracę z organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami,

x) prowadzenie promocji działalnoŚci Fundacji w mediach.

Arrow-up